www.horyniec.net > Regulamin serwisu internetowego www.horyniec.net i stron powiązanych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.HORYNIEC.NET

§1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu informacyjnego dostępnego pod adresem WEB www.horyniec.net (dalej „Serwis”) i poddomenach, m.in.: noclegi.horyniec.net, ogloszenia.horyniec.net, itd.
 2. Forum dyskusyjne w poddomenie Serwisu forum.horyniec.net posiada dodatkowy regulamin, dostępny na stronach forum (www.forum.horyniec.net), niemniej zapisy niniejszego regulaminu pozostają w skutku również do Forum dyskusyjnego.
 3. Administratorem Serwisu jest firma Horyniec.NET Krzysztof Banaszak z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 71 w Lubaczowie. NIP: 793-15-17-654, REGON: 180-836-285.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji przez Administratora na rzecz użytkowników Serwisu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która to usługa polega na publikacji i utrzymywaniu na stronach Serwisu, treści użytkowników Serwisu, a także umożliwieniu im zamieszczania opinii i komentarzy w Serwisie, przeglądania zawartości Serwisu, a także korzystania z innych funkcjonalności przewidzianych w Serwisie. 
§2 - DOSTĘP DO SERWISU
 1. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet (dalej "Użytkownik").
 2. Użytkownicy posiadają prawo do przeglądania wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie zgodnie z zasadami przewidzianymi niniejszym Regulaminem. Powyższe uprawnienie nie podlega opłacie i pozostaje nieograniczone w czasie. Chyba, że przepisy szczególne regulaminu stanowią inaczej.
§3 - PRAWA AUTORSKIE
 1. Każdy z Użytkowników umieszczając jakiekolwiek treści i inne materiały w Serwisie zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tychże elementów publikacji.
 2. Wszelka odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa, w tym praw autorskich w związku z zamieszczaniem jakichkolwiek treści i innych materiałów w Serwisie obciąża wyłącznie Użytkownika. Administracja nie weryfikuje wstępnie treści, a przy ekspozycji bada tylko wartość literacką treści.
 3. Korzystanie przez Użytkowników z zawartości umieszczonych w Serwisie odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 4. Użytkownik upoważnia Administratora do wykorzystywania zamieszczanych przez użytkownika w Serwisie treści i innych materiałów (w szczególności fotografii i rysunków) w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu w innych mediach, a także do nieodpłatnej publikacji w formie drukowanej (np.: ulotka, biuletyn, czasopismo, w szczególności w czasopiśmie Gazeta Horyniecka) oraz kopiowania ich na użytek innych poddomen serwisu. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją lub są wskazane na w/w materiałach, i upoważnia niniejszym Administratora do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej.
 5. W przypadku stwierdzenia, że treść publikacji Użytkownika na łamach Serwisu narusza lub istnieje wysokie prawdopodobieństwo naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia takiej publikacji bez obowiązku powiadomienia o tym fakcie Użytkownika.

§4 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

 1. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść lub inne materiały zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie. Ponadto Administrator nie odpowiada w szczególności, za:
  a) prawdziwość lub staranność w opisywaniu faktów, zdarzeń lub osób,
  b) podanie błędnych lub fałszywych danych osobowych Użytkownika,
  d) naruszenia przez Użytkowników praw osób lub podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych,
  g) utratę zawartości Serwisu z uwagi na awarie sieci komputerowych, systemów informatycznych lub innymi okolicznościami, którym Administrator nie był w stanie przeciwdziałać, w szczególności okolicznościom siły wyższej.
  h) szkody Użytkowników jakie powstały lub mogły powstać w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu, bądź też jego czasowej niedostępności.
§5 - PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały publikowane w Serwisie.
 2. Użytkownik publikując treści, materiały i komentarze w Serwisie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Poprzez wysłanie formularza publikacji treści, materiałów, komentarzy lub poprzez wypełnienie i wysłanie formularza newslettera użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych zawartych w tym formularzu.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkownika publikującego treści, materiały lub komentarze jest Administrator Serwisu. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Powyższe prawa użytkownik może realizować składając wniosek do Administratora listem poleconym na adres jego siedziby lub poprzez e-mail Administratora podany w zakładce Kontakt na stronach Serwisu .
 5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie podanego przez niego adresu e-mail przy publikacji treści, materiałów, komentarzy lub przy wypełnieniu i wysłaniu formularza newslettera w celach poprawnego funkcjonowania Serwisu, a także w celach dostarczania newslettera i treści reklamowych na w/w adres e-mail.
 6. Dane użytkownika znane Redakcji Serwisu Horyniec.NET są chronione prawem jako dane objęte tajemnicą dziennikarską określoną w art. 15 Prawa prasowego.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego danych z Serwisu, przy czym Serwis zastrzega sobie możliwość nieusuwania wpisów z uwagi na zapewnienie spójności prowadzonych w Serwisie dyskusji. Wówczas zanonimizuje wpisy albo doda frazę „archiwalny”.
 8. Użytkownik ma prawo do odzyskania treści lub innych materiałów umieszczonych w Serwisie po usunięciu ich z Serwisu, o ile z żądaniem takim zwróci się do Serwisu wraz z wnioskiem o ich usunięcie lub niezwłocznie po ich usunięciu i w ocenie Serwisu będzie to technicznie wykonalne.
§6 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Serwis w każdym czasie może zawiesić swoje funkcjonowanie z uwagi na problemy techniczne, w tym prace konserwacyjne, modernizacyjne lub okoliczności siły wyższej.
 2. Administrator w każdej chwili jest uprawniony do wstrzymania bądź zakończenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Serwisu.
 3. Wszystkie elementy graficzne, logotyp i nazwa Serwisu, rozwiązania techniczne, inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo wyraźnie nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej w przedmiocie praw autorskich oraz praw własności przemysłowej należnych Administratorowi.
 4. Wszelkie reklamacje użytkowników powinny mieć formę pisemną i zostać przesłane na adres Administratora Serwisu lub adresy poczty elektronicznej Administratora Serwisu.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.horyniec.net, tj. w dniu 24.05.2012 Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.horyniec.net/regulamin.html i przez zakładkę „Regulamin” w nagłówku lub stopce Serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników. Aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna w Serwisie i obowiązywać będzie od momentu jej zamieszczenia w Serwisie. Użytkownika obowiązuje aktualna wersja Regulaminu.
 7. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie, jako wniosek o usunięcie wszelkich danych Użytkownika opublikowanych w Serwisie zgodnie z postanowieniami §5 p.7 i 8 niniejszego Rregulaminu. Oświadczenie dla swej skuteczności powinno zostać przesłane w formie pisemnej na adres siedziby Administratora Serwisu.