www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Nowy regulamin "porządkowy"

Do 26.02.2012r. można zgłaszać do Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Horyniec-Zdrój.

Więcej na stronie BIP Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój.

 

Poniżej opublikowany projekt uchwały:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR …...../2013
Rady Gminy Horyniec-Zdrój

z dnia …................... 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Horyniec-Zdrój

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie,

 

Rada Gminy Horyniec-Zdrój

uchwala co następuje

§1

Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Horyniec-Zdrój,
 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ (projekt)

 

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Horyniec-Zdrój, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

2) rodzajów i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,

4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe i zwierzęta gospodarskie,

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

 

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – należy przez to rozumieć miejsce odbioru odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny i innych odpadów problemowych, których nie można wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne jak np. odpady wielkogabarytowe (np. meble, urządzenia sanitarne), sprzęt AGD i RTV - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyte opony, świetlówki, gaśnice, puszki po farbach i aerozolach, baterie, akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych,

2) pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć worki oraz pojemniki przystosowane do gromadzenia odpadów stałych,

3) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną przebywającą na terenie nieruchomości z zamiarem stałego lub czasowego zamieszkania,

 

Rozdział 2. WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

 

§ 3.

 Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, o pojemności 110 l. 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l, dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów, oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich odbywało się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników,

2) prowadzenie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości,

3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach Prawa budowlanego,

4) usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika bezodpływowego,

 

 

 

§ 4.

 Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy,

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika, pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach koloru zielonego,

3) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy

4) odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę zgodnie z dostarczonym harmonogramem,

5) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub do punktów sprzedaży w/w sprzętu,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

8) zużyte opony tekstylia i odzież należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

10) właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady roślinne, zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy lub kompostowania z zastrzeżeniem pkt. 2 odpadów we własnym zakresie w sposób nie powodujący uciążliwości lub zagrożeń dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości,

11) 2 razy w roku (wiosną i jesienią) organizowany będzie bezpłatny odbiór materiałów wymienionych w pkt 5-9.

 

§ 5.

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać urządzenia na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności utrzymywania ich w czystości oraz okresowego dezynfekowania, zwłaszcza w okresie letnim.

2. W pojemnikach na odpady komunalne nie należy gromadzić: - substancji toksycznych, żrących i wybuchowych a także odpadów z działalności gospodarczej, nie będących odpadami komunalnymi.

3. Do pojemników na szkło nie należy wrzucać: ceramiki (porcelany, talerzy, doniczek), luster, szklanych opakowań farmaceutycznych, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone) szyb samochodowych.

4. Do pojemników z tworzywami sztucznymi nie należy wrzucać: opakowań po olejach, smarach, farbach, lakierach, środkach ochrony roślin itp.

 

§ 6.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,

 

§ 7.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej mają obowiązek ustawienia na tych terenach odpowiedniej ilości pojemników (koszy) na odpady stałe oraz ich systematycznego opróżniania.

 

§ 8.

1. Mycie samochodów poza myjniami samochodowymi jest dopuszczone pod warunkiem, że powstające ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i gminnej sieci kanalizacyjnej.

2. Mycie pojazdów nie może odbywać się na brzegach rzek i innych cieków wodnych.

3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi są dopuszczalne na terenie nieruchomości prywatnych tylko wtedy, gdy są to drobne naprawy techniczne i nie są uciążliwe dla osób korzystających z danej nieruchomości, nieruchomości sąsiedzkich oraz dla środowiska (emisja hałasu, spalin), a odpady powstające podczas napraw będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami szczegółowymi.

 

 

 

Rozdział 3. RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW

 

§ 9.

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich odbiór przez przedsiębiorcę.

2. Odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, spełniających techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej a w szczególności powinny być wyposażone w szczelną pokrywę.

3. Liczba pojemników na zmieszane odpady komunalne powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich wszystkich powstających odpadów, usuwanych zgodnie z Regulaminem oraz dla zachowania czystości i porządku w miejscu gromadzenia.

4. Do gromadzenia odpadów zmieszanych komunalnych dopuszcza się stosowanie worków w kolorze czarnym, o pojemności co najmniej 60 l, odpowiednio oznakowanych.

5. Pojemnikami do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie gminy są:

l) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l;

2)  kosze na odpady o pojemności 120 l, 2401, 11001

3)  worki (koloru brązowego) o pojemności od 60 do 120 l;

4)kontenery o pojemności od 3 do 15 m3

6. odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o
minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych 20l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik  120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60l;

2)  dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;

3)  dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;

 

4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej
jeden pojemnik 120 l na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co

najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

6)  dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

7)  dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l;

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

9) dla sanatoriów, hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko;

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na
odpady;

 

§ 10.

Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów
przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

l. Worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań
technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości;

2. pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l;

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących

ujednoliconych kolorach:

l) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia;

2)  ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne

3)  BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane

4)  Zielony z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne

 

§ 11.

Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego:

1. na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach:

1)  kosze uliczne o pojemności od 15 do 70 l,

2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie
może przekraczać 150 m;

3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

4) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m;

 

Rozdział 4. CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

§ 12.

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1. Odpady nieselekcjonowane odbierane są:

1)  w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu raz na miesiąc

2)w zabudowie wielorodzinnej i pensjonatowej – co najmniej raz na dwa tygodnie

2. Zbieranie w pojemnikach o wielkości uzależnionej od liczby mieszkańców
nieruchomości odpadów nie podlegających selekcji, po uzgodnieniu z przedsiębiorcą w razie
potrzeby:

l) tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,

2)   szkła nieopakowaniowego,

3)  odpadów mineralnych,

4)  drobnej frakcji popiołowej,

5)  oraz innych strumieni odpadów zmieszanych;

3. Prowadzenie  selektywnego zbierania i przekazywania odpadów:

1)  odpady wyselekcjonowane odbierane są:

             2) w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu raz na miesiąc

3)   w zabudowie wielorodzinnej, pensjonatowej i usługowej – co najmniej raz na dwa  tygodnie

4. Odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku - przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym, bądź na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
 5. Odpady budowlane zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie;

6. Z miejsc zgromadzeń publicznych, targowisk, giełd, imprez sportowych i artystycznych itp. - codziennie lub nie później niż do 12 godzin od zakończenia imprezy,

7. Z koszy ulicznych - nie rzadziej niż raz na 7 dni.

8. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej są zobowiązani do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i przedostawaniu się nieczystości do gruntu, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

9. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia nieszczelności.

10. Częstotliwość opróżniana z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych powinna być zgodna z instrukcją ich eksploatacji- nie rzadziej niż raz w roku.

11. Wykonywanie obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych, właściciele nieruchomości zapewniają poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności.

12. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę, przez okazanie umowy i dowodów opłat za te usługi na żądanie osób upoważnionych przez Wójta Gminy Horyniec-Zdrój, przechowywanych przez okres jednego roku.

 

 

 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

 

§ 13.

1. Gospodarka odpadami w gminie Horyniec-Zdrój zgodnie z WPGO opiera się na wskazanych w planie regionach gospodarki odpadami (RGO). Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wyłącznie w ramach regionu wschodniego.

2. Zgodnie z założeniami WPGO powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.

 

Rozdział 6. OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
I ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

 

§ 14.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

3. Za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel.

 

§ 15.

 Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe a w szczególności psy, należy:

1) oznakowanie wejścia na posesję, na której znajduje się pies tabliczką ostrzegawczą,

2) zabezpieczenie nieruchomości w sposób uniemożliwiający swobodne wydostanie się psa poza jego teren,

3) w przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości prowadzenie go na smyczy,

4) niezwłoczne uprzątanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej, w szczególności chodnikach, jezdniach, placach i terenach zielonych, skwerach.

 

Rozdział 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

 

§ 16.

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej musi odbywać się w warunkach nie pogarszających warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia i nie może powodować zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody i innych uciążliwości oraz musi być ograniczone do obszaru nieruchomości na której jest prowadzone.

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w obszarach zabudowy budynkami wielolokalowymi powyżej 5 lokali.

 

Rozdział 8. OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

 

§ 17.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do
przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek
ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w
miarę potrzeby.

 

§ 18.

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy
Horyniec-Zdrój określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

 

§19.

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

§ 20.

W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Horyniec-Zdrój.

Rozdział 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21.

1. Upoważnieni przez Wójta Gminy w Horyńcu-Zdroju pracownicy
oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do
wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu.
Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników
nieruchomości legitymacją służbową.

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny,
na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.

3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy
Horyniec-Zdrój można zgłaszać w sekretariacie Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój osobiście lub tel. 16 631 34 55 oraz na adres poczty elektronicznej: ug@horyniec-zdroj.pl

4. Urząd Gminy w Horyńcu-Zdroju będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego gminy.

 

 

 

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 1 komentarzy

main prcessor |

czasami można odnieść wrażenie, niezrozumienia całej idei podejmowania różnych uchwał przez szarego mieszkańca tego kraju,bo taki szary obywatel powli ginie w gąszczu różych regulacji,które trzeba przestregać a różne urzędy państwowe coraż to udoskonalają swją działalość przepismi,które sie powtarzają i tylko pytanie,który urząd przyjdzie na nasze podwórko na kontrol wyegzekowować swoje przepisy czy sanepid,czy wywiad srodowiskowy czy naczelny weterynarz czy ..policja.i czy to istotna uwaga,czy nieistotna to też niewiadomo w gaszczu różych komentarzy rzeczywistości naszej powszedniej.

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html