www.horyniec.net > Wiadomości > Wiadomość

Sprawozdanie z XXIII sesji Rady Gminy Horyniec-Zdrój

30 sierpnia o godz.16.00 w świetlicy przy horynieckim stadionie odbyła się 23 sesja Rady Gminy Horyniec-Zdrój, na której obradowało 14 radnych. Obecni byli również; wójt gminy Horyniec-Zdrój Ryszard Urban, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Wiśniewski, pracownicy UG, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

W trakcie sesji Rada Gminy podjęła uchwały* dotyczące polepszenia infrastruktury komunikacyjnej, sanitarnej oraz modernizacji budynków użyteczności publicznej gminy takie jak:
- upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2013 r. na realizację docieplenia budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój. Prace będą prowadzone przy budynkach: GZEAS-u i Biblioteki, Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej. Spłata nastąpi w roku 2013 z dochodów własnych gminy oraz środków unijnych.
- upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2013 i 2014 r. na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Nowym Bruśnie i Polance Horynieckiej. Spłata zobowiązania nastąpi w latach 2013-2014 z dochodów własnych gminy oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1 890152 zł (!).
- pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 5000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1699R - droga dojazdowa do stacji PKP oraz budowę chodnika przy ul. Myśliwskiej o długości 580m.
- zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego o kwotę 3314 zł na realizację odbudowy nawierzchni drogi powiatowej Horyniec-Radruż".

Kolejne uchwały Rady Gminy obejmowały zagadnienia z zakresu infrastruktury turystycznej i dotyczyły m.in:

- upoważnienia Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2013 i 2014 r. na realizację projektu pt.: „Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej”
- udziału Gminy Horyniec-Zdrój w projekcie pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I – szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów”,
- upoważnienia Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2014 r. na realizację zadania pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I – szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów”

Rada Gminy podjęła również uchwały dotyczące przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w gminie Horyniec-Zdrój:
- w sołectwie Podemszczyzna w obrębie Puchacze - działki o nr: 531/1, 530/1, 434, 476).
- w sołectwie Werchrata - działka nr 316/4,
Podjęcie tych uchwał poprzedzone było zebraniami wiejskimi, na których mieszkańcy sołectw wyrazili zgodę na sprzedaż w/w nieruchomości.

Kolejne podjęte uchwały Rady Gminy dotyczyły tematyki przedszkolnej:

- przystąpienia w latach 2012-2014 do projektu utworzenia przedszkoli w ramach konkursu ogłoszonego przez WUP w Rzeszowie,
- w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju
- uchwała w sprawie zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym.

Na poprzedniej sesji Rady Gminy mieszkańcy części ul. Polnej (tzw. Hałanie), leżącej w obrębie sołectwa Radruż zwrócili się z wnioskiem do Rady i Wójta o przyłączenie ich do sołectwa Horyniec. Rada pozytywnie przychyliła się do wniosku mieszkańców podejmując stosowną uchwałę.

Ostatnia uchwała dotyczyła zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2012 będących konsekwencją wcześniej podjętych uchwał oraz zmian po stronie dochodów i wydatków związanych m in. z:
- darowizną i zakupem usług na rzecz Szkoły Podstawowej w Werchracie związanych z wycieczką szkolną,
- dotacją celową z budżetu państwa i wydatkami na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy,
- podróżami służbowymi pracowników leśnictwa,
- odprawą emerytalną w GZEAS,
- zakupem energii do budynku świetlicy przy stadionie sportowym,

W kolejnym punkcie programu sesji dotyczącym wniosków i zapytań Przewodniczący Rady Grzegorz Woźny ponowił wniosek złożony do Wójta o umieszczenie w mediach sprostowania nieprawdziwych informacji o skutkach nie odbytej w czerwcu sesji Rady Gminy. Kolejne zapytanie skierowane do Wójta przez Radnego Wiktora Mazurkieiwcza dotyczyło przyczyn nie przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały dotyczącego wyodrębnienia w budżecie funduszu sołeckiego na rok 2013. Przewodniczący Rady przytoczył fragment artykułu z serwisu internetowego www.funduszesoleckie.pl mówiącego o bezpośredniej odpowiedzialności Burmistrza/Wójta za nie przedłożenie Radzie projektu uchwały a w konsekwencji nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie. Przewodniczący zwrócił się też sołtysów o zorganizowanie zebrań wiejskich, na których mogą podjąć uchwały dotyczące potrzeb sołectwa i przedłożyć je Wójtowi celem uwzględnienia w budżecie na 2013 rok.

Na koniec sesji Wójt gminy zaprosił wszystkich na gminno parafialne Święto Plonów czyli tradycyjne Dożynki, które w tym roku odbędą się w Podemszczyźnie w niedzielę 2.września. Po wystąpieniu Wójta Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął sesję.

 

* - ze względu na obszerną zawartość redakcja serwisu zamieszcza skrócone treści uchwał bądź ich streszczenia. Pełne wersje będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Pulicznej po zatwierdzeniu ich przez podkarpaki urząd wojewódzki. Odnośnik do BIP znajduje się na oficjalnej stronie urzędu gminy Horyniec (www.horyniec-zdroj.pl) lub bezpośrednio na www.horyniec-zdroj.bipgmina.pl/.

Poinformuj znajomych:

Dyskusje: 2 komentarzy

jola 01j |

przypomniał mi się punt obrad o bezczynności Wójta i,że to dlatego,że papierkowa robota to żadna praca i,że niektórzy chcieliby zobaczyć jak Wójt zamiata ulicę lub układa kostkę brukową w parku

jola 01j |

i tak się zastanawiam,czy warto zabiegać o rozsławianie naszej wsi uzdrowiskowej i oczywiście więszość powie,że oczywiście,a mniejszość powie,że jest dobrze rozsławiony i zapytamy,a kto ma rację więszość czy mniejszość i,żę rozsądek mówi mi,że mnieszość

Dodaj komentarz

Oświadczenie Użytkownika

Wysyłając formularz przyciskiem "Wyślij komentarz" oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.horyniec.net dostępnym pod adresem www.horyniec.net/regulamin.html